EHS环境安全检测
洁净厂房、洁净产品检测

空气质量检测评判标准(洁净室悬浮粒子、浮游菌、沉降菌等的检测和洁净度等级的验证)
1、医药工业洁净室(区)洁净度等级,参照标准GB/T 16292-1996、GB/T 16293-1996、
GB/T 16294-1996,具体指标如下:

洁净度
级 别
浮粒子(尘粒数/m3
浮游菌
(cfu/ m3
沉降菌
(cfu/Ф90mm·0.5h)
≥0.5um ≥5um
100 ≤3500 0 ≤5 ≤1
10000 ≤350000 ≤2000 ≤100 ≤3
100000 ≤3500000 ≤20000 ≤500 ≤10

2、GBJ73-84《洁净厂房设计规范》空气洁净度等级,具体指标如下:

等级
每平方米空气中≥0.5um尘埃数
每平方米空气中≥5um尘埃数
100级
≤3500
——
1000级
≤35000
≤250
10000级
≤350000
≤2500
100000级
≤3500000
≤25000